เปรียบเทียบรายชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

 1. สัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
  • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. อายุงาน
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าน้อยกว่า 2 ปีต้องมีประวัติทำงานที่เดิมอย่างน้อย 2 ปี
  • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป (กรณีที่ผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป)
 5. มีจำนวนผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

เอกสารส่วนตัวของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

 • สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้

 1. กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
  • สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน หลักฐานการเซ็นรับเงิน
  • หลักฐานการส่งสมทบเงินประกันสังคม ย้อนหลัง3เดือน (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)
  • หนังสือรับรองเงินเดือน/สัญญาจ้างงาน
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 2. กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือนิติบุคคล
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนอายุไม่เกิน 1 เดือน (กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล)
  • หนังสือบริคณห์สนธิ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีกู้ในนามนิติบุคคล)
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • งบการเงิน (ย้อนหลัง 2 ปีล่าสุด)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
  • บิลซื้อบิลขาย
  • แผนที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการ (เพื่อให้เเบงค์เข้าตรวจกิจการ)
  • รูปถ่ายกิจการ
  • หลักฐานการผ่อนชำระค่าเช่า (กรณีเช่าสถานที่ประกอบกิจการ)

เอกสารแสดงหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สัญญาจะซื้อจะขาย / บิลใบเสร็จวางจอง

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกับธนาคาร

 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน ทาวน์เฮาส์ประมาณ 2,500-3,200 บาท / บ้านเดี่ยวประมาณ 5,000 บาท
 • ค่านิติกรรมสัญญา 0.1% ของยอดอนุมัติ
 • ค่าจดจำนอง 1% ของยอดอนุมัติ (ชำระ ณ สำนักงานที่ดิน)

วงเงินให้กู้สูงสุด 100%-105% โดยมีรายละเอียดดังนี้

สินเชื่อบ้าน 90% สินเชื่อเพื่ออุปกรณ์การอยู่อาศัย 5-10% และพิเศษให้เพิ่มอีก 5% เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ (แต่ต้องไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายจริง)
*หากวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท จะกู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
*หมายเหตุ* ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่างๆตามความเหมาะสม